UNITED KARATE OF DENMARK


Vedtægter

LOVE FOR UKDK "UNITED KARATE OF DENMARK"

1. Præambel

United World Karate er stiftet af en række betydelige, internationale karate organisationer, der repræsenterer traditionel karate, generel karate og kontaktkarate.

UWK’s vision og mission udgør formålet og grundlaget for UWK og er udtrykt i det følgende, hvilket tillige skal betragtes som et bindende mandat for UKDK.

Vision:

At gøre en fælles, verdensomspændende indsats hvorved karate som kampkunst (Martial Art) i dens mange former og stilarter bliver anerkendt af IOC, Sport Accord og nationale idrætsorganisationer og -ministerier som en væsentlig, global sport og en holistisk metode til menneskelig udvikling.

Mission:

At tilbyde et forenet konkurrenceforum, der anerkender og favner diversiteten der eksisterer indenfor kampkunsten karate og samtidig forener fokus og indsats på anerkendelse af karates natur som en holistisk metode til menneskelig udvikling.

At tilbyde et forenet forum af standardiserede coaching principper, dommer kompetence, konkurrencekvalitet og –sikkerhed, der sikrer, at alle deltagere gives mulighed for at konkurrere på højeste niveau i et kontrolleret miljø, der er sikkert for alle deltagere uanset hvilken karate-disciplin, de har valgt at dyrke. 

At skabe muligheder for, at den brede offentlighed kan se og forstå karates kompleksitet uanset dens rødder og at sikre, at hver af de overordnede foreningers (UKK, UTK og UGK) anvender og deler viden om best practice i forhold til udøveres og dommeres udvikling, coaching, sundhed og afholdelse af events.

At skabe mulighed for deltageres udvikling på alle niveauer fra lokalsamfundets græsrødder til deltagere ved internationale elitekonkurrencer, fri for enhver form for fordomme eller partiskhed, herunder – men ikke begrænset til – køn, sexuel observans, race, farve, kulturel baggrund eller religiøse overbevisninger.

At skabe et fælles forum til fortsat udvikling af og forbedret forståelse for sådanne fundamentale principper og best practice, som bidrager til den fortsatte vækst og udvikling af kampkunsten karate – uanset hvilken disciplin der udøves – som en holistisk metode til udvikling af individet til dets højeste potentiale.

2. Navn og hjemsted

2.1 Foreningen ”United Karate of Denmark" (forkortet UKDK) – er stiftet den 8. Marts 2015 og har hjemsted i København. 

2.2 Foreningen er tilsluttet United World Karate (forkortet UWK) og er underlagt UWK’s love og bestemmelser.

3. Formål

3.1 Foreningens formål er som medlem af UWK at samle karate i Danmark ved at være paraplyorganisation for afdelingerne United Tradition Karate (UTK), United Generel Karate (UGK) og United Kontakt Karate (UKK) og herved at udbrede kendskabet til og fremme interessen for al karate i Danmark og varetage karatens interesser som amatøridræt under United World Karate og DIF.

UKDK’s medlemmer er UTK, UGK og UKK. 

3.2 Medlemsafdelingerne og deres klubber, samt sådanne klubbers enkelte medlemmer, skal overholde UKDK’s love samt alle sådanne love og regler, som UKDK er forpligtet til at overholde.

4. Overordnede principper

4.1 UKDK omfatter som paraplyorganisation tre uafhængige afdelinger (United Kontakt Karate (UKK), United Traditionel Karate (UTK) og United Generel Karate (UGK). Hver af disse afdelinger har sine egne medlemmer og sin egen ledelse og ingen af disse afdelinger har i forhold til hinanden nogen form for kontrol eller dominans. Derimod skal de tre afdelinger udvise respekt for hinanden og samarbejde konstruktivt til alle karateudøveres fordel.

4.2 De tre afdelinger skal være tilgængelige for alle karate-stilarter og karateudøvere uden nogen form for forudsætninger om race, farve, køn, religion eller nogen anden form for diskrimination. Hver af de tre afdelinger skal være åbne og transparente i deres adfærd og beslutningsprocesser og skal tilbyde medlemskab til alle karate-udøvere som ønsker at være medlem og deltage under den respektive forenings formål, regelsæt og konkurrenceregler.

5. Foreningens organer

5.1 Foreningens organer er:

Bestyrelsen

Ordens- og amatørudvalget

Uddannelsesudvalg

Stævneudvalg


5.2 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, som bestyrelsen finder nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

5.3 Bestyrelsen skal én gang årligt udpege en revisor, som ud over at reviderer UKDK tillige reviderer UTK, UGK og UKK.

6. Bestyrelsen

6.1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer: En formand (President), en næstformand (Vice President), en kasserer (Treasurer), en generalsekretær (General Secretary) samt 2 menige medlemmer.

6.2 De til enhver tid siddende bestyrelsesformænd i henholdsvis UTK, UGK og UKK udgør 3 bestyrelsesposter. Hver af disse tre bestyrelsesmedlemmer udpeger frit ét bestyrelsesmedlem fra deres afdeling, således at kravene til valg til bestyrelsen dog skal være opfyldte.

6.3 Bestyrelsens formandspost går på skift mellem de tre afdelingers formænd for 2 kalenderår ad gangen. UTK har først formandsposten, derefter UGK og derefter UKK. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

6.4 Bestyrelsesmøder kan indkaldes skriftligt af ethvert bestyrelsesmedlem med mindst 8 dages varsel til de enkelte medlemmer. Indkaldelse skal med mindre andet besluttes af bestyrelsen skal via e-mail.

6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis der er lovlig indkaldt til bestyrelsesmødet og mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er repræsenteret eller hvis alle medlemmer af bestyrelsen skriftligt har meddelt accept af, at et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt uanset overholdelse af indkaldelsesproceduren og/eller antallet af fremmødte.

6.6 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af lige stemmetal er formandens stemme udslagsgivende.

6.7 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

6.8 Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg i det omfang bestyrelsen finder det relevant.

6.9 Bestyrelsen tegnes af formanden. Ved formandens fravær tegnes bestyrelsen af generalsekretæren eller en anden af formanden skriftligt bemyndiget person.

7. Medlemslicens og fordeling af midler

7.1 Hver associeret- eller medlemsklub betaler en årlig licens for medlemskab af UKDK. Licens betales direkte til UKDK, der herefter overfører 50% af den indbetalte licens til de medlemsafdelinger, som de betalende medlemmer tilhører. Licensen fastsættes hvert år af bestyrelsen. 

7.2 Bestyrelsen forestår fordeling af eventuelle offentlige midler til afdelingerne. Midler fordeles mellem de 3 afdelinger forholdsmæssigt i forhold til antallet af betalte medlemslicenser i hver enkel afdeling.

7.3 Udbetaling af midler sker én gang årligt.

7.4 Bestyrelsen skal udbetale mindst 80% af offentligt tildelte midler til afdelingerne.

7.5 Afdelingerne skal bruge mindst 80% af de til afdelingerne tildelte midler til arrangementer, hvor – som udgangspunkt - alle afdelingens medlemmer har mulighed for at deltage.

7.6 Det er således UKDK’s bestræbelse, at højest 36 % af offentligt tildelte midler går til administration og lønninger. 

8. Ordens- og amatørudvalg

8.1 Ordens- og amatørudvalget består af 3 medlemmer samt 3 suppleanter.

8.2 Hver afdeling vælger på deres respektive repræsentantskabsmøder et medlem til ordens- og amatørudvalget samt en suppleant. Hvert medlem af udvalget vælges for 4 år ad gangen. I tilfælde af et medlems forfald i løbet af en valgperiode, er ordens- og amatørudvalget selvsupplerende indtil næste repræsentantskabsmøde i afdelingerne.

8.3 Medlemmer af ordens- og amatørudvalget skal i videst muligt omfang have juridisk baggrund. Det skal tilstræbes, at medlemmet og suppleanten ikke kommer fra samme klub.

8.4 Et medlem af ordens- og amatørudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer i foreningen eller afdelingerne. Intet medlem af ordens- og amatørudvalget kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at betvivle vedkommendes habilitet. Blandt medlemmerne af ordens- og amatørudvalget kan der ikke være flere valgte fra samme klub.

8.5 Udvalget konstituerer sig selv umiddelbart efter hvert repræsentantskabsmøde i afdelingerne.

8.6 Ordens- og amatørudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af UKDK og afdelingernes love, regler, reglementer, m.v.

8.7 Ordens- og amatørudvalget kan vælge at afvise behandlingen af en sag, der efter UKDK’s eller afdelingens regler forudsættes endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for ordens- og amatørudvalget.

8.8 Ordens- og amatørudvalget fastlægger selv sin forretningsorden under skyldig hensyntagen til UKDK’s og afdelingernes love og sædvanlig skik for behandling af klager i lignende udvalg, herunder under skyldig hensyntagen til DIF’s retningslinier for ordens- og amatørudvalg.

8.9 Enhver person, klub eller afdeling under UKDK er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af punkt 5.6 og 5.7, for ordens- og amatørudvalget. Indbringelse for udvalget skal dog ske inden 4 uger efter forholdet er blevet begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

8.10 Afgørelse træffes af ordens- og amatørudvalget med simpelt stemmeflertal. Er der stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9. Uddannelsesudvalg

9.1 Bestyrelsen nedsætter i samråd med afdelingernes bestyrelser et uddannelsesudvalg, der arrangerer og udbyder uddannelse til afdelingernes medlemmer.

10. Stævneudvalg

10.1 Bestyrelsen nedsætter i samråd med afdelingernes bestyrelser et Stævneudvalg, der arrangerer fælles danmarksmesterskaber for alle medlemsorganisationer og koordinerer forbundets deltagelse i UWK titelmesterskaber (udtagelse af landshold sker i UKK, UGK og UTK, ud fra de konkurrenceregler og -rammer som de enkelte afdelinger repræsenterer).

10.2 UKDK’s fælles Danmarksmesterskab skal som udgangspunkt afholdes årligt. Mesterskabet skal afholdes i Danmark og omfatte de karate-discipliner, der er omfattet af UWK’s regelsæt og i øvrigt være underlagt UWK’s konkurrenceregler.

11. Udelukkelse og eksklusion

11.1 En medlemsklub kan ekskluderes eller udelukkes fra bestemte aktiviteter ud fra en afvejning af samme kriterier som gælder ved optagelse som medlem eller såfremt medlemsklubbens adfærd strider mod UKDK’s love og de regler og love UKDK i øvrigt er underlagt eller såfremt medlemsklubben på grov måde tilsidesætter sine medlemspligter enten ved handling eller undladelse.

11.2 Beslutning om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter træffes af bestyrelsen. 

11.3 Bestyrelsens beslutning om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter kan ankes til ordens- og amatørudvalget.

11.4 Bestyrelsens beslutning om eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter har virkning straks. Anke har ikke opsættende virkning.

11.5 Enkeltpersoner, der er medlem af en medlemsklub, kan ekskluderes ud fra samme principper og med samme fremgangsmåde som en medlemsklub.

11.6 Enkeltpersoner kan endvidere ekskluderes eller udelukkes fra bestemte aktiviteter såfremt personen har gjort sig skyldig i strafbare forhold, der tjener til at gøre personen uværdig til at være medlem, herunder – men ikke begrænset til - tilfælde af vold, doping, handel med narkotika, grov gadeuorden, seksuelle krænkelser, m.v. I tilfælde af, at der indledes straffesag mod personen, kan bestyrelsen beslutte, at suspendere personen indtil endelig dom foreligger i straffesagen. 

11.7 I tilfælde af en enkeltpersons eksklusion eller udelukkelse fra bestemte aktiviteter, inddrages personens licens og personen kan således ikke deltage i aktiviteter, herunder besidde poster, deltage i stævner eller lignende under UWK. 

11.8 UKDK, afdelingerne samt disses medlemsklubber har gensidig orienteringspligt i tilfælde af, at et medlem ekskluderes fra en klub, en afdeling eller UKDK.

12. Regnskab og revision

12.1 Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor. Revideret regnskab for den foregående periode forelægges afdelingerne på deres ordinære repræsentantskabsmøder. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har ret til enhver adgang til at efterse regnskab og beholdninger samt medlemsoplysninger. 

13. Forslag og lovændringer

13.1 Forslag til behandling på bestyrelsesmøder kan stilles af ethvert medlem af bestyrelsen. 

13.2 Forslag skal være skriftlige og fremsendt til bestyrelsens formand senest 14 dage før forslaget ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde. 

13.3 Ændring af foreningens love kan ske på ethvert bestyrelsesmøde, når mindst 2 tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 

13.4 Der kan ikke gyldigt vedtages forslag eller lovændringer, der strider mod UWK’s love og regler med mindre dette sker som en opløsning af foreningen. Er et forslag eller en lovændring vedtaget uden fornøden beslutningskompetence, er vedtagelsen ugyldig.

14. Opløsning

14.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinært bestyrelsesmøde

14.2 For at forslaget kan vedtages, kræves at alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede og stemmer for forslaget.

14.3 Vedtages forslaget om opløsning skal foreningens formue fordeles forholdsmæssigt til hver af de tre medlemsorganisationer efter antal betalte licenser som senest opgjort. Eventuel fast ejendom og løsøre skal sælges og overskuddet fra salget fordeles på samme måde.


Medlem af