UNITED KARATE OF DENMARK


Forretningsorden


Kommissorium for bestyrelsen i UKDK

Bestyrelsesmedlemmer: 

Formand (Præsident): Claes Christensen
General sekretær: Søren Helsted
Kasserer: Henrik Dankelev
Vice President (UGK): Jacob Christoffersen


Ansvar og beføjelser:

 • Bestyrelsen er valgt på bagrund af vedtægterne som foreskriver hvorledes denne bliver sammensat.
 • Bestyrelsen skal varetage Foreningens interesser set i relation til den forsatte samling af Dansk karate samt foreningens værdier og udstukne retningslinjer.
 • Derudover skal bestyrelsen sikre foreningens integritet.
 • Bestyrelsen har ansvaret for foreningens innovative udvikling og kan nedsætte udvalg efter behov.
 • Bestyrelsen vælger kandidater til respektive udvalg, eks. Uddannelsesudvalg, stævne udvalg, informations udvalg m.m.
 • Generel kommunikation til UWK, Sport Accord og andre relevante interessenter 
 • Bestyrelsen har det fulde ansvar for Foreningens drift, økonomi, politik, sponsorater og offentlige/ politiske relationer m.v.
 • Bestyrelsen administrerer offentlige tilskud.
 • Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens kommissorium og skal sikre, at det til enhver tid varetager foreningens interesser.

Bestyrelsen tegnes af formanden. Ved formandens fravær tegnes bestyrelsen af generalsekretæren, eller en anden af formanden skriftligt bemyndiget person.Kommissorium for informationsudvalget

Deltagere i udvalg:

Formand: Brian Kunov

Ansvar og beføjelser:

 • Hjemmeside, intranet og Nyhedsbreve
 • Ekstern kommunikation

Refererer til:
BestyrelsenKommissorium for Kasserer
Godkendt til at administrere foreningens økonomiske midler i bank, m.m.:

Kasserer: Henrik Dankelev 

Ansvar og beføjelser:

Henrik Dankelev:

 • Økonomiansvarlig
 • Udbetaling
 • Overflytning af penge fra online konto til bankkonto 
 • Licensbetalinger og administration 
 • Sikker revision
 • Bogføring
 • Månedsafslutning 
 • Årsafslutning 
 • Kontingentopfølgning 
 • Administration af stævnetilskud m.m.
 • Budgetansvarlig 
 • Indrapportere tal til offentlige myndigheder

Kontingent for medlemskab i UKDK fastsat på generalforsamling 2015:

 • Klubkontingent: 1.500 kr. 
 • Medlemskontingents er 10 kr. pr medlem (obligatorisk for alle registreret klubelever)
 • UKDK returnerer 50% at kontingentindbetalingerne tilbage de respektive afdelinger

Refererer til:
BestyrelsenKommissorium for Generalsekretær

Deltagere i udvalg:
Søren Helsted

Ansvar og beføjelser:

 • Ansvarlig for foreningens daglige drift
 • Planlægning og koordinering og holdleder ved stævner under UWK
 • Sammensætter landshold baseret på udtagelse fra de respektive landsholds trænere
 • Ansvarlig for sponsorat og landsholdstøj
 • Kontaktperson for internationale kontakter herunder UWK
 • Agerer sportschef indtil vi har behov for en dediceret person på posten

Refererer til:
Bestyrelsen Kommissorium for stævneudvalget

Deltagere:
Formand: Morten Johansen

Ansvar og beføjelser:

 • Fælles UKDK DM og Kodomo 

Refererer til:
Bestyrelsen


Kommissorium for uddannelsesudvalget

Deltagere:
Formand: Janne Bruun
Medlem: Søren Helsted

Ansvar og beføjelser:

 • Planlægning af diverse kurser
 • Informerer om og tilmelder til kurser 
 • Søren er ansvarlig for EU godkendt instruktør og coach udadanelse og certificering


Refererer til:
BestyrelsenMedlem af